ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine “Çevre Yönetim Sistemi” adı verilir.

Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi tüm dün­ya­da ISO 14001 stan­dar­dı ile bi­lin­mek­te­dir ve ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Stan­dar­dın­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar­da bilinirliliği artmıştır.

Faydaları:

  • Ulu­sal ve/ve­ya ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı
  • Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı
  • Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te avan­taj sağ­la­ma­sı
  • Fir­ma iti­bar ve pa­zar pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı
  • Acil du­rum­la­ra (dep­rem,yan­gın, sel vb.) ve ka­za­la­ra kar­şı ha­zır­lık­lı bu­lu­na­rak me­su­li­yet­le so­nuç­la­nan ka­za vb. olay­la­rın azal­tıl­ma­sı
  • Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı
  • İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı